Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIMER ACADEMY

Primer Academy (hierna ‘Primer’), is een urban gym gevestigd in Leuven en Herent die aan haar leden de volgende diensten en sportfaciliteiten aanbiedt: groepslessen (fysiek en ‘on demand’), open gym (vrij trainen), personal coaching, online coaching. 

Primer is gevestigd te Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele en te Mechelsesteenweg 763, 3020 Herent

Bij het sluiten van een overeenkomst tussen Primer en een dienstverkrijger (hierna ‘Lid’) om gebruik te  maken van de diensten die de Primer verstrekt (hierna ‘Lidmaatschap’), zijn beide partijen onderhavig aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Inschrijving en Lidmaatschap

1.1. Elke persoon kan gebruik maken van de diensten die Primer aanbiedt, door een Lidmaatschap aan te gaan, door middel van een mail te sturen naar info@primeracademy.be of het formulier in te vullen op de website www.primeracademy.be.
1.2. Er wordt vervolgens een persoonlijk account aangemaakt voor het Lid op de applicatie ‘Sportbit’, waarbij de volgende gegevens dienen ingevuld te worden: (i) naam & achternaam; (ii) e-mail adres; (iii) gsm-nummer; (iv) adres en (v) rekeningnummer en BIC code. Door het aanmaken van een account, verklaart het Lid dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden (die aan hem/haar worden overgemaakt via mail/Sportbit) en dat hij/zij hiermee akkoord gaat (tijdens de duurtijd van het Lidmaatschap en de automatische verlengingen hiervan).
1.3. Het Lidmaatschap vangt aan op de datum van aankoop, tenzij het Lid een andere startdatum opgeeft. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van aanvraag van het Lidmaatschap als startdatum genomen. Vanaf de startdatum is het Lid, de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.2 van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
1.4. Het Lidmaatschap is geldig voor alle locaties/vestigingen van de Primer. Elk Lid is voor de groepslessen gerechtigd om een volledige week gratis de lessen uit te proberen, en voor het vrij trainen, één gratis sessie te krijgen (24u geldig).

Artikel 2: Duur, Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

2.1. Er zijn verschillende types Lidmaatschappen beschikbaar en kunnen telkens aangegaan worden voor een verschillende duur.

 2.1.1. Het aankopen van een Lidmaatschap bij Primer (in de vorm van een abonnement) is in principe een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals aangeduid door het Lid via Sportbit of via e-mail (duurtijd van 1, 3 of 6 maanden). Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.1 van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde duurtijd, tenzij anders aangegeven door een der partijen.
2.1.2. Een Lidmaatschap in de vorm van een beurtenkaart is telkens vier (4) maanden geldig vanaf de aankoopdatum, of vanaf de inwerkingtreding.
Een Lidmaatschap in de vorm van een week-pas of een éénmalige sessie is respectievelijk zeven (7) dagen of 24u geldig.
Een Lidmaatschap in de vorm van personal coaching-pakket, is respectievelijk voor tien (10) sessies, één (1) jaar geldig vanaf dag aankoop; voor vijfentwintig (25) sessies, anderhalf (1,5) jaar geldig vanaf dag aankoop; voor vijftig (50) sessies, twee (2) jaar geldig vanaf dag aankoop.

Lidmaatschappen in de vorm van een beurtenkaart en pakketten, zoals in artikel 2.1.2 beschreven, worden na gebruik van alle beurten/sessies of desgevallend na afloop van de geldigheidsduur, niet automatisch verlengd. In het geval dat er op het einde van de geldigheidsperiode, nog beurten/sessies over zijn, zal het Lid geen recht hebben op enige terugbetaling of andere vorm van compensatie.

2.2. De prijzen per type Lidmaatschap, zijn te vinden op de website: www.primeracademy.be

  • Voor een Lidmaatschap in de vorm van een abonnement en/of een beurtenkaart, zal de betaling plaatsvinden via domiciliëring en/of in-casso, behoudens andersluidend akkoord. De volledige betaling zal in principe worden doorgevoerd op het einde van de maand, waarin het Lidmaatschap werd aangevangen/werd aangekocht. 

  • Een Lidmaatschap in de vorm van een personal coaching-pakket, dient betaald te worden alvorens de sessies plaatsvinden, en geschiedt via overschrijving. In het geval dat de sessies niet betaald werden alvorens ze plaatsvinden, zal Primer gerechtigd zijn om zijn diensten op te schorten.

2.3. In geval van betaling via domiciliëring dient het Lid een online mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit uiterlijk op het ogenblik van de aankoop van het Lidmaatschap. Desgevallend, geeft het Lid de toestemming aan: (i) Primer om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het Lid om de rekening van het Lid te debiteren; (ii) zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van Primer.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het Lid of indien het Lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het Lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende maand te vereffenen. Indien het Lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de veertien (14) dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt €15 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het Lid de debitering weigert. Indien het Lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het Lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €50 en 10% verwijlinteresten berekend op het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Primer om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen.

2.4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan aan het Lid de toegang tot elke Primer vestiging worden geweigerd. Primer is gerechtigd om bij betalingsachterstand van één maand, het Lidmaatschap van het Lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

2.5. Primer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien (per type Lidmaatschap). De nieuwe tarieven kunnen slechts van toepassing zijn ten aanzien van een Lid bij afloop van het huidige abonnement/beurtenkaart/pakket en bij aankoop van een nieuw abonnement/beurtenkaart/pakket. Tenminste twee (2) weken voor de prijsherziening worden de Leden hiervan schriftelijk in kennis gesteld via mail.

2.6. Elk Lid kan zijn/haar Lidmaatschap schorsen, op grond van medische redenen (mits voorleggen van een doktersattest), gedurende de periode die de arts heeft voorgeschreven (en niet retroactief). Behoudens verlenging van deze periode, die door het Lid tijdig aan Primer wordt meegedeeld, zal het Lidmaatschap terug in werking treden vanaf de dag na het einde van de schorsing. Het Lidmaatschap wordt verlengd met de exacte periode van de schorsing. Op geen enkele manier zal het Lid gerechtigd zijn op een terugbetaling van het Lidmaatschap of enige andere vorm van compensatie. 

2.7. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het Lidmaatschap biedt, vindt er op geen enkele manier een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie plaats. 

Artikel 3: Verzekering

Primer biedt bij elk Lidmaatschap dat wordt afgesloten een verzekering aan (bij verzekeraar: N.V. Arena – Nervierslaan 85/Bus 2, B-1040 Brussel), die zowel ongevallen binnen een vestiging van Primer dekt, als ongevallen onderweg naar een vestiging. Dergelijke verzekering dekt het Lid gedurende het volledige kalenderjaar waarin de verzekering wordt aangegaan, ongeacht het type Lidmaatschap en de duurtijd ervan. Het aangaan van de verzekering door het Lid wordt niet als noodzakelijke voorwaarde geacht voor het aangaan van een Lidmaatschap bij Primer, doch wordt het sterk aanbevolen. Primer zal het Lid, bij het aangaan van een Lidmaatschap, inlichten over deze verzekering. Het Lid kan telkens gedurende de duurtijd van het Lidmaatschap beslissen om de verzekering aan te gaan, door een mail te sturen naar info@primeracademy.be.

Artikel 4: Verplichtingen van het Lid

4.1. Voor het deelnemen aan een groepsles, dient een Lid zich voorafgaand aan het beginuur, in te schrijven via Sportbit. Bij het inschrijven voor een groepsles, wordt 1 credit van het Lidmaatschap gehaald. Primer behoudt zich het recht voor de credits per les te verhogen, enkel en alleen indien dit op grond van wijzigingen gerechtvaardigd is, waarbij door overheidsmaatregelen beperkingen worden gelegd op de mogelijkheid om in groep te sporten. 

4.2. Primer behoudt zich het recht voor om het uurrooster wekelijks te wijzigen. De wijzigingen worden op de website en op Sportbit aangekondigd, zodat het Lid steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Het Lid bevestigt dat het uurrooster geen wezenlijk kenmerk is voor het aangaan van een Lidmaatschap. 

4.3. Afmelden voor een les gebeurt via Sportbit en dient minstens 12 uur voor de aanvang van een les te geschieden. Het afmelden voor een personal coaching sessie dient via mail of bericht te geschieden, en dit minstens 24u voor de aanvang van de sessie. Indien het Lid zich niet tijdig heeft uitgeschreven, verliest het Lid zijn credit/sessie. Op geen enkele manier is het Lid gerechtigd op een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie. 

4.4. Primer behoudt zich het recht voor om een groepsles te annuleren, indien blijkt dat niet meer dan vijf (5) Leden zijn ingeschreven voor de groepsles. Het Lid wordt via Sportbit gecontacteerd, minstens 4u op voorhand voor een avondles en minstens 12u op voorhand voor een ochtendles, en krijgt zijn credit terug. 

Artikel 5: Opzegging en beëindigingsmogelijkheden

5.1. Het Lid kan te allen tijde zijn Lidmaatschap (de automatische verlenging ervan) kosteloos opzeggen, door middel van het invullen van een opzegformulier (hetgeen wordt bijgevoegd in een e-mail over de automatische verlenging en te vinden is op de website). Na het invullen en versturen van dit opzegformulier, zal het Lid een bevestigingsmail van de opzegging krijgen. Een opzeg is slechts geldig en effectief voor de volgende maand, na het ontvangen van de bevestigingsmail en indien de opzegging aan Primer ter kennis is gegeven (via invullen opzegformulier), voor de 20ste van de maand. 

5.2. Het Lidmaatschap kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest waaruit blijkt dat het Lid voor een onzekere en onbepaalde periode op geen enkele manier gebruik kan maken van de diensten die de Primer aanbiedt. Desgevallend zullen partijen in onderling overleg bepalen op welke manier het Lidmaatschap zal gecompenseerd worden.

5.3. Primer behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels (aangeplakt in Primer) of ander onaanvaardbaar gedrag, een Lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Primer zal het Lid hiervan, via e-mail verwittigen, waarbij de redenen voor dergelijke beslissing worden uiteengezet. In dergelijk geval is het Lid op geen enkele manier gerechtigd op terugbetaling van zijn Lidmaatschap of op enige andere vorm van compensatie. Primer is gerechtigd om enige schade die voortvloeit uit de schending van de huisregels of onaanvaardbaar gedrag, te verhalen op het Lid in kwestie.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1. Niets in algemene voorwaarden tracht de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die niet wettelijk kan worden beperkt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor: i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; iii) grof of opzettelijk wangedrag.

6.2. De maximale aansprakelijkheid van Primer zal zich beperken tot het bedrag van het Lidmaatschap van het Lid. Met inachtneming van artikel 6.1. hierboven, is Primer geenszins aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade in welke vorm dan ook. 

6.3. Het gebruiken van de door Primer ter beschikking gestelde toestellen/goederen, het volgen van een groepsles en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het Lid. Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de goederen of het pand waar Primer zijn vestiging heeft.

6.4. Noch Primer, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen die eigendom zijn van een Lid in een vestiging van Primer (of op de parking). Het Lid is zelf verantwoordelijk voor diens goederen en dient zijn waardevolle voorwerpen altijd bij zich te houden en veilig op te bergen.

Artikel 7: Medische toestand

7.1. Het Lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

7.2. Het Lid mag geen (fysiek) gebruik maken van zijn Lidmaatschap, indien hij/zij zou lijden aan  een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere Leden zou schaden.

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

8.1. Door het aangaan van een Lidmaatschap, verklaart het Lid zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform het ‘Privacy Beleid’ van Primer. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met het Privacy Beleid die toegankelijk is op de website (www.primeracademy.be).

8.2. Het Lid erkent en gaat akkoord dat, voor het aanmaken van een gebruikersaccount op Sportbit of het opmaken van bepaalde documenten, de persoonsgegevens van het Lid door Primer, dienen verwerkt te worden conform het Privacy Beleid.

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1. Deze clausule (herroepingsrecht) is slechts van toepassing indien het Lid zijn/haar Lidmaatschap is aangegaan in zijn/haar hoedanigheid van consument.

9.2. Het Lid is gerechtigd om diens Lidmaatschap te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van aankoop van het Lidmaatschap.

9.3. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend op de volgende wijzen: (i) het modelformulier voor herroeping invullen dat is opgenomen in Bijlage 2 van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, (ii) een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin de beslissing om de aankoop te herroepen wordt uiteengezet. Het Lid dient het ondertekende herroepingsformulier (afgedrukt en ingevuld op één van de bovenstaande manieren), op te sturen naar het volgende adres: Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele of via mail naar: info@primeracademy.be, op eigen kosten. 

9.4. In het geval dat het Lid voor de herroeping van zijn Lidmaatschap, bepaalde producten of goederen dient terug te sturen, dient dit te gebeuren naar Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele, België, en binnen de veertien (14) kalenderdagen, vanaf de dag waarop het Lid, Primer op de hoogte heeft gebracht van de beslissing om de aankoop te herroepen.

9.5. Primer verbindt zich ertoe de door het Lid betaalde aankoopprijs voor de geretourneerde producten terug te betalen binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de dag waarop het Lid, Primer in kennis heeft gesteld van de beslissing om van de aankoop af te zien.

9.6. In het geval dat het Lid aan Primer ter kennis geeft op geldige wijze dat hij/zij diens herroepingsrecht wenst uit te oefenen, terwijl (een deel van) de diensten reeds aan het Lid werd geleverd, zal het Lid een evenredig bedrag dienen te betalen voor de diensten die reeds werden geleverd binnen de herroepingstermijn.

9.7. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het Lid echter géén herroepingsrecht uitoefenen indien: 

  • het Lid erkent dat het diens herroepingsrecht verliest zodra de diensten betrekking hebbende op het Lidmaatschap volledig zijn uitgevoerd en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming;

  • de geleverde producten (waaronder trainingsschema’s) zijn vervaardigd volgens de specificaties van het Lid of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  • het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met de uitdrukkelijke instemming van het Lid en waarbij het Lid erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen. 

9.8. Alle diensten die door Primer worden aangeboden, of alle digitale inhoud (zoals trainingsschema’s op maat, on demand groepslessen) die online wordt gedownload door het Lid, vallen onder bovengenoemde uitzondering.

Artikel 10: Varia

10.1. Door de aankoop van een Lidmaatschap verklaart het Lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Primer te kennen en te aanvaarden.

10.2. Primer is gerechtigd de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe Lidmaatschappen en voor de Lidmaatschappen die worden verlengd na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden. De Leden worden in kennis gesteld van de wijziging van deze Algemene Voorwaarden.

10.3. Een overmachtssituatie wordt aanzien als elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van Primer, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: technische problemen met de website of andere applicaties (Sportbit) waar Primer afhankelijk van is voor de levering van zijn diensten, werkstakingen en uitsluitingen, beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij derde partijen waarop Primer beroep doet in het kader van het leveren van haar diensten.

In geval Primer ingevolge een overmachtssituatie en omstandigheden buiten haar wil verhinderd wordt om de diensten, geheel of ten dele, uit te voeren, zal de uitvoering van onderhavige diensten worden opgeschort totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan het Lid. Primer zal het Lid zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.

Indien de opschorting meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, kunnen partijen met onmiddellijke ingang het Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.


10.4. Voor zover Primer afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Primer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


10.5. Deze algemene voorwaarden, behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met haar voorwerp en vervangt alle voordien tussen en/of namens hen gemaakte afspraken en/of uitgewisselde documenten.

10.6. Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in de algemene voorwaarden niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht of de openbare orde. 

In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk benadert met voor de partijen gelijkaardige economische gevolgen.

10.7. Primer kan niet worden geacht afstand te hebben gedaan van een recht, aanspraak of vordering uit de algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van een Lid, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld aan het Lid.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

11.2. Het Lid is steeds gerechtigd om een klacht in te dienen bij het Europese onlineplatform voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid, of in de rechtbank van het arrondissement van Leuven.


te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x