Algemene Voorwaarden

                                               

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIMER ACADEMY             

Primer Academy (hierna ‘Primer’), is een urban gym gevestigd in Leuven (Wilsele) die aan haar leden de volgende diensten en sportfaciliteiten aanbiedt: groepslessen (fysiek en ‘on demand’), open gym (vrij trainen), personal coaching, online coaching.                

Primer is gevestigd te Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele.                

Bij het sluiten van een overeenkomst tussen Primer en een dienstverkrijger (hierna ‘Lid’) om gebruik te maken van de diensten die Primer verstrekt (hierna ‘Lidmaatschap’), zijn beide partijen onderhavig aan deze algemene voorwaarden.                 

Artikel 1: Inschrijving en Lidmaatschap

1.1.  Elke persoon kan gebruik maken van de diensten die Primer aanbiedt, door een Lidmaatschap aan te gaan, door middel van een mail te sturen naar info@primeracademy.be of het formulier in te vullen op de website www.primeracademy.be.
1.2. Er wordt vervolgens een persoonlijk account aangemaakt voor het Lid op de applicatie ‘Sportbit’, waarbij de volgende gegevens dienen ingevuld te worden: (i) naam & achternaam; (ii) e-mail adres; (iii) gsm-nummer; (iv) adres en (v) rekeningnummer en BIC code. Door het aanmaken van een account, verklaart het Lid dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden (die aan hem/haar worden overgemaakt via mail/Sportbit) en dat hij/zij hiermee akkoord gaat (tijdens de duurtijd van het Lidmaatschap en de automatische verlengingen hiervan).
1.3. Het Lidmaatschap vangt aan op de datum van aankoop, tenzij het Lid een andere startdatum opgeeft. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van aanvraag van het Lidmaatschap als startdatum genomen. Vanaf de startdatum is het Lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.2 van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
1.4. Het Lid erkent dat het een éénmalige administratieve kost van 20 EUR dient te betalen, voor de aanmaak van het account en een eventuele (indien gewenst en noodzakelijk) begeleidende telefoongesprek. Dit bedrag wordt overeenkomstig artikel 2.2.1 in rekening gebracht. Dit bedrag dient niet betaald te worden in het geval dat een Lid diens opgezegd Lidmaatschap terug wenst te activeren (her-activatie van een account).
1.5.  Een Lid dat een eerste (éénmalige) sessie aankoopt om vrij te trainen (‘Open Gym’), betaalt hiervoor 20 EUR (prijs ‘single session’). Indien het Lid na deze sessie beslist om een Lidmaatschap aan te kopen, zal het Lid 20 EUR korting krijgen op het totale bedrag van het gekozen Lidmaatschap. Deze korting geldt ongeacht de bijkomende kosten (administratieve kost en verzekeringskost) die bijkomend in rekening worden gebracht op basis van (respectievelijk) artikels 1.4 en 3.2.

Artikel 2: Duur, Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

2.1. Er zijn verschillende types Lidmaatschappen beschikbaar die telkens kunnen aangegaan worden voor een verschillende duurtijd.                   

2.1.1.  Het aankopen van een Lidmaatschap bij Primer (in de vorm van een abonnement) is in principe een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals aangeduid door het Lid via Sportbit of via e-mail (duurtijd van 1, 3 of 6 maanden). Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.1 van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde duurtijd, tenzij anders aangegeven door een der partijen.
2.1.2.  Een Lidmaatschap in de vorm van een beurtenkaart is telkens vier (4) maanden geldig vanaf de aankoopdatum of vanaf de inwerkingtreding.

Een Lidmaatschap in de vorm van een week-pas of een éénmalige sessie is respectievelijk zeven (7) dagen of 24u geldig.                           

Een Lidmaatschap in de vorm van personal coaching-pakket, is respectievelijk voor tien (10) sessies, één (1) jaar geldig vanaf dag aankoop; voor vijfentwintig (25) sessies, anderhalf (1,5) jaar geldig vanaf dag aankoop; voor vijftig (50) sessies, twee (2) jaar geldig vanaf dag aankoop.        

Lidmaatschappen in de vorm van een beurtenkaart en pakketten, zoals in artikel 2.1.2 beschreven, worden na gebruik van alle beurten/sessies of desgevallend na afloop van de geldigheidsduur, niet automatisch verlengd. In het geval dat er op het einde van de geldigheidsperiode, nog beurten/sessies over zijn, zal het Lid geen recht hebben op enige terugbetaling of andere vorm van compensatie.                  

2.2. De prijzen per type Lidmaatschap, zijn te vinden op de website: www.primeracademy.be.
2.2.1. Voor een Lidmaatschap in de vorm van een abonnement en/of een beurtenkaart, zal de betaling plaatsvinden via domiciliëring en/of in-casso, behoudens andersluidend akkoord. De volledige betaling zal in principe worden doorgevoerd op het einde van de maand, waarin het Lidmaatschap werd aangevangen/werd aangekocht.
2.2.2.  Een Lidmaatschap in de vorm van een personal coaching-pakket, dient betaald te worden alvorens de sessies plaatsvinden en geschiedt via overschrijving/factuur. In het geval dat de sessies niet betaald werden alvorens ze plaatsvinden, zal Primer gerechtigd zijn om zijn diensten op te schorten. De factuurvoorwaarden in geval van laattijdige betaling zullen desgevallend van toepassing zijn.

2.3.  In geval van betaling via domiciliëring dient het Lid een online mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit uiterlijk op het ogenblik van de aankoop van het Lidmaatschap. Desgevallend, geeft het Lid de toestemming aan: (i) Primer om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het Lid om de rekening van het Lid te debiteren; (ii) zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van Primer.

Bij niet-betaling van een verschuldigde som (indien een debitering wordt geweigerd door de betalingsaanbieder van het Lid) door het Lid, is het Lid, nadat zij een eerste ingebrekestelling zonder gevolg heeft gelaten en na het verstrijken van een termijn van veertien (14) kalenderdagen, van rechtswege een verwijlinterest en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd conform artikel XIX.4 Wetboek Economisch Recht. De termijn van veertien (14) kalenderdagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan het Lid of wanneer de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien (14) kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden aan het Lid. Primer behoudt zich het recht voor om desgevallend ook €15 administratiekosten in rekening te brengen.     

2.4.  Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan aan het Lid de toegang tot elke Primer vestiging worden geweigerd. Primer is gerechtigd om bij betalingsachterstand van één maand, het Lidmaatschap van het Lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
2.5. Primer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien (per type Lidmaatschap). De nieuwe tarieven zullen slechts van toepassing zijn bij afloop van het huidige abonnement/beurtenkaart/pakket en bij aankoop van een nieuw abonnement/beurtenkaart/pakket. Tenminste twee (2) weken voor de prijsherziening worden de Leden hiervan schriftelijk in kennis gesteld via mail.
2.6. Elk Lid kan zijn/haar Lidmaatschap schorsen, op grond van medische redenen (mits voorleggen van een doktersattest), gedurende de periode die de arts heeft voorgeschreven (en niet retroactief). Behoudens verlenging van deze periode, die door het Lid tijdig aan Primer wordt meegedeeld, zal het Lidmaatschap terug in werking treden vanaf de dag na het einde van de schorsing. Het Lidmaatschap wordt verlengd met de exacte periode van de schorsing. Op geen enkele manier zal het Lid gerechtigd zijn op een terugbetaling van het Lidmaatschap of enige andere vorm van compensatie, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.
2.7. Indien het Lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het Lidmaatschap biedt, vindt er op geen enkele manier een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie plaats.
2.8.  In geval dat een Lid een Lidmaatschap aankoopt via een specifiek opstartprogramma (‘Start to’), zullen enige afwijkende/bijzondere voorwaarden (betaling, duur en voorwaarden) schriftelijk ter kennis worden gesteld aan het Lid. Enige overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd gelden.

                   

Artikel 3: Verzekering

3.1.  Bij het aangaan van een Lidmaatschap dient het Lid bijkomend een verzekering af te sluiten (bij verzekeraar: N.V. Arena – Nervierslaan 85/Bus 2, B-1040 Brussel), die zowel ongevallen (blessure,...) tijdens een training/les dekt, alsook ongevallen onderweg naar Primer. Deze verzekering is verplicht voor het aangaan van eender welk Lidmaatschap (en ongeacht de duurtijd ervan). Primer zal het Lid de nodige informatie en volledige polis van de verzekering verschaffen via mail.
3.2.  Het Lid betaalt voor de verzekering een bijdrage van 20 EUR voor een duurtijd van 12 maanden (vanaf het aangaan van de verzekering). Dit bedrag wordt jaarlijks automatisch – overeenkomstig artikel 2.2.1 – in rekening gebracht indien het Lid een lopend Lidmaatschap heeft.

Artikel 4: Verplichtingen van het Lid

4.1.  Om te kunnen deelnemen aan een groepsles, dient een Lid zich voorafgaand aan het beginuur, in te schrijven via Sportbit of via de website. Bij het inschrijven voor een groepsles, wordt 1 credit van het Lidmaatschap gehaald.
4.2. Primer behoudt zich het recht voor om het uur- en/of lessenrooster wekelijks te wijzigen. De wijzigingen worden op de website en op Sportbit aangekondigd, zodat het Lid steeds het juiste uur-en lessenrooster kan consulteren. Primer is gerechtigd om te allen tijde aanpassingen door te voeren met betrekking tot het aanwezige materiaal. Primer doet de nodige inspanningen om continuïteit in de beschikbaarheid van het materiaal en groepslessen te voorzien.
4.3. Het Lid bevestigt dat noch het uurrooster en/of lessenrooster, noch het aanwezige materiaal, wezenlijk kenmerken inhouden voor het aangaan van een Lidmaatschap.
4.4. Afmelden voor een les gebeurt via Sportbit of de website en dient minstens 12 uur voor de aanvang van een les te geschieden. Het afmelden voor een personal coaching sessie dient via mail of bericht te geschieden, en dit minstens 24u voor de aanvang van de sessie. Indien het Lid zich niet tijdig heeft uitgeschreven, verliest het Lid zijn credit/sessie. Op geen enkele manier is het Lid gerechtigd op een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.
4.5.  Primer behoudt zich het recht voor om een groepsles te annuleren, indien blijkt dat niet meer dan vijf (5) Leden zijn ingeschreven voor de groepsles. Het Lid wordt via Sportbit gecontacteerd, minstens 4u op voorhand voor een avondles en minstens 12u op voorhand voor een ochtendles, en krijgt zijn credit terug.  

Artikel 5: Opzegging en beëindigingsmogelijkheden

5.1.  Het Lid kan te allen tijde zijn Lidmaatschap (de automatische verlenging ervan) kosteloos opzeggen, door middel van het invullen van een opzegformulier (hetgeen wordt bijgevoegd in een e-mail over de automatische verlenging en te vinden is op de website). Na het invullen en versturen van dit opzegformulier, zal het Lid een bevestigingsmail van de opzegging ontvangen. Een opzeg is slechts geldig en effectief voor de volgende maand, indien de opzegging aan Primer ter kennis is gegeven: (i) via het opzegformulier; (ii) voor de 20e van de maand; én (iii) indien een bevestigingsmail werd ontvangen door het Lid.             5.2.  Het Lidmaatschap kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest waaruit blijkt dat het Lid voor een onzekere en onbepaalde periode op geen enkele manier gebruik kan maken van de diensten die Primer aanbiedt. Desgevallend zullen partijen in onderling overleg bepalen op welke manier het Lid zal gecompenseerd worden.
5.3.  Primer behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, een Lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Primer zal het Lid hiervan, via e-mail verwittigen, waarbij de redenen voor dergelijke beslissing worden uiteengezet. In dergelijk geval is het Lid op geen enkele manier gerechtigd op terugbetaling van zijn Lidmaatschap of op enige andere vorm van compensatie. Primer is gerechtigd om enige schade die voortvloeit uit de schending van de huisregels of onaanvaardbaar gedrag, te verhalen op het Lid in kwestie.

                                                

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1.  Niets in algemene voorwaarden tracht de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die niet wettelijk kan worden beperkt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor: i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid; ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; iii) grof of opzettelijk wangedrag.
6.2. De maximale aansprakelijkheid van Primer zal zich beperken tot het bedrag van het Lidmaatschap van het Lid. Met inachtneming van artikel 6.1. hierboven, is Primer geenszins aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade in welke vorm dan ook.
6.3. Het gebruiken van de door Primer ter beschikking gestelde toestellen/materialen, het volgen van een groepsles en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het Lid. Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het materiaal of het pand waar Primer zijn vestiging heeft.
6.4.  Noch Primer, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen die eigendom zijn van een Lid in een vestiging van Primer (of op de parking). Het Lid is zelf verantwoordelijk voor diens goederen en dient zijn waardevolle voorwerpen altijd bij zich te houden en veilig op te bergen.                    

Artikel 7: Medische toestand

7.1.  Het Lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
7.2.  Het Lid mag geen (fysiek) gebruik maken van zijn Lidmaatschap, indien hij/zij zou lijden aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere Leden zou schaden.                                        

Artikel 8: Verwerking van persoonsgegevens

8.1.  Door het aangaan van een Lidmaatschap, verklaart het Lid zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform het ‘Privacy Beleid’ van Primer. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met het Privacy Beleid die toegankelijk is op de website (www.primeracademy.be).
8.2.  Het Lid erkent en gaat akkoord dat, voor het aanmaken van een gebruikersaccount op Sportbit of het opmaken van bepaalde documenten, de persoonsgegevens van het Lid door Primer, dienen verwerkt te worden conform het Privacy Beleid.            

Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1.  Deze clausule (herroepingsrecht) is slechts van toepassing indien het Lid zijn/haar Lidmaatschap is aangegaan in zijn/haar hoedanigheid van consument. 9.2.  Het Lid is gerechtigd om diens Lidmaatschap te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van aankoop van het Lidmaatschap.
9.3. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend op de volgende wijzen: (i) het modelformulier voor herroeping invullen dat is opgenomen in Bijlage 2 van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, (ii) een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin de beslissing om de aankoop te herroepen wordt uiteengezet. Het Lid dient het ondertekende herroepingsformulier (afgedrukt en ingevuld op één van de bovenstaande manieren), op te sturen naar het volgende adres: Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele of via mail naar: info@primeracademy.be, op eigen kosten.
9.4. In het geval dat het Lid aan Primer op geldige wijze ter kennis geeft dat hij/zij diens herroepingsrecht wenst uit te oefenen, terwijl (een deel van) de diensten reeds aan het Lid werd geleverd, zal het Lid een evenredig bedrag dienen te betalen voor de diensten die reeds werden geleverd binnen de herroepingstermijn.
9.5.  In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kan het Lid echter géén herroepingsrecht uitoefenen indien:                                            

 • het Lid erkent dat het diens herroepingsrecht verliest zodra de diensten betrekking hebbende op het Lidmaatschap volledig zijn uitgevoerd en als de uitvoering is begonnen met zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming;                                              
 • de geleverde producten (waaronder trainingsschema’s) zijn vervaardigd volgens de specificaties van het Lid of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;                                             

 • het online downloaden van digitale inhoud begonnen werd met de uitdrukkelijke instemming van het Lid en waarbij het Lid erkend heeft aldus zijn herroepingsrecht te verliezen.

  9.6. Alle diensten die door Primer worden aangeboden, of alle digitale inhoud (zoals trainingsschema’s op maat, on demand groepslessen) die online wordt gedownload door het Lid, vallen onder bovengenoemde uitzondering.

  Artikel 10: Varia

  10.1. Door de aankoop van een Lidmaatschap verklaart het Lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Primer te kennen en te aanvaarden.
  10.2. Primer is gerechtigd de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe Lidmaatschappen en voor de Lidmaatschappen die worden verlengd na inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden. De Leden worden in kennis gesteld van de wijziging van deze Algemene Voorwaarden.
  10.3.  Een overmachtssituatie wordt aanzien als elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van Primer, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: technische problemen met de website of andere applicaties (Sportbit) waar Primer afhankelijk van is voor de levering van zijn diensten, werkstakingen en uitsluitingen, beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij derde partijen waarop Primer beroep doet in het kader van het leveren van haar diensten.

  In geval Primer ingevolge een overmachtssituatie en omstandigheden buiten haar wil verhinderd wordt om de diensten, geheel of ten dele, uit te voeren, zal de uitvoering van onderhavige diensten worden opgeschort totdat de toestand van overmacht zal hebben opgehouden te bestaan, een en ander zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan het Lid. Primer zal het Lid zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van de overmachtssituatie.


  Indien de opschorting meer dan drie (3) maanden heeft geduurd, kunnen partijen met onmiddellijke ingang het Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder daarbij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

  10.4. Voor zover Primer afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan Primer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
  10.7.  Primer kan niet worden geacht afstand te hebben gedaan van een recht, aanspraak of vordering uit de algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van een Lid, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld aan het Lid.                        

  10.5. Deze algemene voorwaarden, behelst de volledige overeenkomst tussen de partijen in verband met haar voorwerp en vervangt alle voordien tussen en/of namens hen gemaakte afspraken en/of uitgewisselde documenten.
  10.6. Indien enige verbintenis in deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen in de algemene voorwaarden niet beïnvloeden, en evenmin van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met dwingend recht of de openbare orde. In dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zoveel mogelijk benadert met voor de partijen gelijkaardige economische gevolgen.

  Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken                 

  11.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  11.2. Het Lid is steeds gerechtigd om een klacht in te dienen bij het Europese onlineplatform voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR), via de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr.
  11.3.  Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter van de woonplaats van het Lid, of in de rechtbank van het arrondissement van Leuven.                

    

te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x