Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIMER ACADEMY

Primer Academy (“Primer”), is een urban gym gevestigd in Leuven die aan haar leden de volgende diensten en sportfaciliteiten aanbiedt: groepslessen (online/real life/on demand), open gym (vrij trainen), personal coaching, online (voedings)-coaching. Bij het sluiten van een overeenkomst tussen Primer en een Lid (hierna: “Partijen”/”Partij”) voor het aankopen van een abonnement en gebruik te kunnen maken van de sportfaciliteiten en diensten die Primer aanbiedt, zijn beide Partijen onderhavig aan deze algemene voorwaarden.

Art.1: Inschrijving en Primer lidmaatschap.

Personen met een minimum leeftijd van 12 jaar kunnen een Primer lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsysteem online te volgen of in de Primer zelf (door de ouders voor min 18 jarigen). Door zichzelf aan te melden in het inschrijvingssysteem, de bankgegevens in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij/zij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van aankoop. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

a. Een lidmaatschap bij Primer is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingssysteem. Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een opzegperiode van vier (4) weken te respecteren. Het abonnement zal beëindigen op de laatste dag van de periode van vier (4) weken, volgend op de dag van kennisname van de stopzetting.

b. Voor de types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een vier wekelijkse bijdrage voor het lidmaatschap (cfr. prijzen per abonnement te vinden op de website). De vier wekelijkse bijdrage is betaalbaar uiterlijk de laatste dag van de voorgaande vier wekelijkse periode. De betaling van de vier wekelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring.

c. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een online mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:

- Primer om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;

- zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van Primer.

Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende vier weekse periode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 10% verwijlinteresten,

onverminderd het recht van Primer om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien Primer zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een email naar info@primeracademy.be, dit dient telkens voor de 20ste van de maand te geschieden.

e. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de Primer vestiging worden geweigerd. Primer is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

f. Primer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te herzien. De nieuwe tarieven kunnen slechts van toepassing zijn ten aanzien van een Lid bij afloop van huidig abonnement en bij aankoop van een nieuw abonnement. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail.

g. Elk geldig Lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende een ononderbroken periode van maximaal 4 weken zijn lidmaatschap schorsen, op gronden van medische redenen (mits voorleggen van een doktersattest). Het abonnement wordt dan met 4 weken verlengd. Gedurende die periode is geen bijdrage verschuldigd. Tijdens deze schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen aan Primer via een email naar info@primeracademy.be.

h. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

Art. 3: Groepslessen.

a. Elke groepsles of vrij trainings-moment dient gereserveerd te worden via de applicatie. Bij het inschrijven voor een groepsles, wordt 1 credit van het abonnement gehaald. Primer behoudt zich het recht voor de credits per les te verhogen, enkel en alleen indien dit op grond van wijzigingen in de huidige stand van de corona-maatregelen gerechtvaardigd is, waarbij door overheidsmaatregelen beperkingen worden gelegd op de mogelijkheid om in groep (met meer dan 4) te sporten. Een les zal echter nooit meer dan 4 credits bedragen.

b. Primer behoudt zich het recht om het uurrooster wekelijks te wijzigen. De wijzigingen worden op de website en op de applicatie aangekondigd, zodat het Lid steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door Primer te leveren dienst.

c. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie en dient minstens zes uur voor aanvang van de les te geschieden. Als deze tijd overschreden wordt, verliest het lid sowieso een credit.

d. Primer behoudt zich het recht voor om een groepsles te annuleren, indien blijkt dat niet meer dan drie (3) leden zijn ingeschreven voor de desbetreffende groepsles. Het Lid wordt via e-mail of telefonisch gecontacteerd, minstens 6u op voorhand, en krijgt zijn credit terug. In dergelijk geval zal Primer steeds de nodige inspanningen leveren opdat het Lid in kwestie aan een andere groepsles (online/in real life/on demand) kan deelnemen.

 

Art.4: Beëindigen.

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per e-mail aan info@primeracademy.be.

b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap per 4 weken beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.

c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest.

d. Primer behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. Primer zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.5: Risico en aansprakelijkheid.

a. Noch Primer, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet, grove schuld of fraude in hoofde van Primer, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door Primer ter beschikking gestelde apparatuur/toestellen, het volgen van een groepsles en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het Lid.

b. Noch Primer, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet, fraude of grove schuld in hoofde van Primer, haar medewerkers of haar aangestelden. Het Lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd bij zich te hebben en veilig op te bergen.

c. Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Primer of van haar aangestelde.

Art.6: Huisregels.

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Primer vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.

b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Primer vestiging staan op de website en zijn in de Primer vestiging op te vragen.

Art. 7: Medische toestand.

a. Het Lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

Art.8: Verwerking van persoonsgegevens.

a. Primer gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Marlborough BV met maatschappelijke zetel te, Pastoor Legrandstraat 8, 3012 Wilsele.

c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:

• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, • Voor het uitvoeren van marktstudies,
• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
• Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.

d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Primer en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

Art. 9: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.

a. Primer is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt door Marlborough BV met maatschappelijke zetel te Pastoor Legrandstraat 8, 3012 Wilsele (België). Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar Primer, is deze bepaling eveneens van toepassing op Marlborough BV.

b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een Lid en Primer aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Primer, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Leuven.

d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Primer te kennen en te aanvaarden.

e. Primer is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.


te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x