Privacy Beleid

PRIVACY BELEID PRIMER ACADEMY


MARLBOROUGH BV met maatschappelijke zetel Pastoor Legrandstraat 8, 3012 Wilsele en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0479.954.416, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens, hierna ‘Primer’. 

Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Kolonel Begaultlaan 79-81, 3012 Wilsele;

 • Per e-mail: info@primeracademy.be

 • Per telefoon: +32 16 56 14 72 (via whatsapp).

Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch, via sociale media of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je ons meedeelt door ons verzameld. Dit gebeurt via e-mail, website (www.primeracademy.be), Sportbit (inschrijving & boekingssysteem), Google forms of variant online formulieren, Instagram of Facebook via privébericht.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;

 • E-mailadres;

 • GSM-nummer;

 • Eventuele facturatiegegevens (adres + BTW-nummer);

 • IBAN Rekeningnummer; 

 • Adres.

Via haar website, noch via andere platformen heeft Primer de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. 

Primer kan echter de leeftijd van websitebezoekers/sociale media-gebruikers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie zal worden verwijderd.

Primer neemt af en toe ook besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Rechtsgrond(en) van de verwerking van gegevens:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 a)-f) Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Op voorwaarde van de volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming;

 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

 • indien dit wettelijk verplicht is,

 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

Doeleinden voor het verwerken van de gegevens:

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Primer het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. aanmaken account Sportbit, communicatie, uitsturen e-mails, educatieve doeleinden of coaching, opmaken persoonlijke trainingsschema’s, verwerking betalingen, contractbeheer, klantenanalyse). Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Primer.

Bewaarperiode

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Op welke manier worden jouw gegevens beveiligd?

Primer is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Onze systemen zijn enkel toegankelijk via een login en mits goedkeuring van onder andere de verantwoordelijke voor automatisaties/systemen en de zaakvoerders.

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Primer aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Primer. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, aangestelden (lesgevers) enz. In dit kader kunnen gegevens worden gedeeld met medewerkers en aangestelden (lesgever), de verantwoordelijke voor automatisaties/systemen, en/of stagairs. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden, tenzij jij hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in Sportbit (inschrijvingsbeheer).

Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;

 • recht op inzage en/of kopiename;

 • recht op aanpassing of rectificatie;

 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

 • recht van bezwaar;

 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail info@primeracademy.be. Binnen een termijn van zeven (werk)dagen word je per kerende gecontacteerd.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met ons opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. 

Indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

Het gebruik van “cookies”

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Primer en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies (noodzakelijk)

 Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Wij gebruiken Google Analytics niet om commerciële redenen maar enkel om het aantal bezoeken per pagina bij te houden. Uw identiteit wordt dus in geen enkel geval aan uw bezoek gekoppeld. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om ons het aantal bezoeken aan de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (zonder inbegrip van uw IP-adres of andere identificatie) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen met betrekking tot website-activiteit. Google zal Uw IP-adres dus niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf  01/01/2023.

Primer behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. 

Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Leuven zijn exclusief bevoegd.

te

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x